Burs Başvuruları Başladı

Burs Başvuruları Başladı

Burs Başvuruları Başladı


ALUCRA KALKINMA VE EĞİTİM VAKFI

BURS DEĞERLENDİRME KOMİSYONU DUYURUSU

 1. Vakfımız Yönetim Kurulu tarafından Yüksek Öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 2021-2022 döneminde Vakfımızın Burs Yönergesi doğrultusunda burs verilmesi kararlaştırılmıştır.
 2. Başvuracak öğrencilerin devlet üniversitelerinde ya da vakıf üniversitelerinde (Özel Üniversite) tam burslu ve en az 4 yıllık Fakülte veya Yüksek Okul örgün lisans programlarında kayıtlı, aktif öğrenci olmaları gerekmektedir.
 3. Açık Öğretim Fakültesi ve 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin müracaatları kabul edilmeyecektir.
 4. Burs almak için müracaat etmek isteyen öğrenciler, Vakfımızın www.alucravakfi.org adresindeki web sayfasında yayımlanan burs yönergesini inceleyerek yönerge ekindeki başvuru formunu 04/10/2021- 18/10/2021 tarihleri arasında bağlı oldukları köy veya mahalle derneklerine teslim edeceklerdir.
 5. Dernekler teslim aldıkları burs başvuru formlarını en geç 22/10/2021 tarihi akşamına kadar vakfımız merkezine teslim edeceklerdir.
 6. Daha önceki yıllarda burs alan öğrencilerin de bu yıl burs alabilmeleri için tekrar müracaat etmeleri gerekmektedir.
 7. Başvuru formunun eksik veya yanlış doldurulmasından başvuran kişi sorumlu olacaktır. Eksik ve yanlış beyanda bulunanların başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 8. Burs Değerlendirme Komisyonu tarafından başvurular incelenerek değerlendirildikten sonra burs verilmesi uygun görülenlerin isim listesi en geç 15/11/2021 gününe kadar Vakıf Yönetim Kuruluna teslim edilecektir.
 9. Burs ödemeleri, burs almaya hak kazananların başvuru formunda yazılı banka IBAN numaralarına havale yolu ile aylık ödenecektir.
 10. Telefon ve IBAN numaraları burs talep eden öğrencinin şahsına ait olmalıdır.
 11. Kendi köy derneğinden ve diğer kurumlardan burs alan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlgililere saygı ile duyurulur.

 

BURS DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

ALUCRA KALKINMA VE EĞİTİM VAKFI

                                                          BURS YARDIM YÖNERGESİ

 1. AMAÇ:

Bu yönergenin amacı, Alucra Kalkınma ve Eğitim Vakfı tarafından Alucra nüfusuna kayıtlı, yüksek öğrenimde okuyan öğrencilere, imkânlar dâhilinde diğer başarılı öğrencilere eğitimlerini devam ettirebilmeleri için bu yönerge esaslarına göre burs ve aynî yardımlar temin ederek vermektir.


2.BURS VE AYNÎ YARDIMA BAŞVURU KOŞULLARI:

Bir öğrencinin burs alabilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir.

2.1. Ekonomik desteğe ihtiyacının olması,

2.2. Başarılı bir öğrenim hayatı sürmesi,

2.3. Bütün zamanını yalnız öğretime harcaması ek bir işte çalışmaması,

2.4. Okulda disiplin cezası almamış olması ve terör olaylarına karışmamış ve disiplin cezası almamış olması.    


3.BURS SAYISI TUTARI VE ÖDEME YÖNTEMİ:

3.1. Aylık ödenecek burs miktarı imkânlara göre burs değerlendirme ve komisyonunun önerisi ile Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

3.2. Burs tutarı her aybaşı öğrencinin bankadaki hesabına yatırılır. Gecikme olursa biriken haklar ilk ödeme ile birlikte yapılır.

3.3. Burs almakta olan öğrencilerden burs aldığı öğrenim yılı sonunda öğrenciliği devam edenlerin yeni müracaatlarla birlikte başvurması halinde değerlendirmeye ve sıralamaya tabi tutulur ödeme kuralları içindeyse burs devam eder kurallar dışında ise burs kesilir.

3.4. Beyan ettiği bilgilerin yanlış olduğu yapılan inceleme ve araştırma sonunda belirlenenlerin  bursları derhal kesilir ve aldığı burslar geri alınır.

3.5. Lisans öğrenimini tamamlayanların bursları öğrenim yılı sonunda kesilir.

3.6. Bursun ödeme süresi her eğitim yılı için 6 aydır.           


4. BAŞVURU:

 4.1. Burs talebinde bulunacak öğrenciler her yıl burs başvuru formunu (EK: 1) eksiksiz olarak doldurarak Vakıf Burs Değerlendirme Komisyonunun burs duyurusunda belirleyeceği tarihlerde bağlı oldukları köy veya mahalle derneklerine ulaştırmaları gerekir.

4.2. Başvuru süresinde yapılmayan ve eksik doldurulmuş formla yapılan başvurular dikkate alınmaz.

4.3. Burs almak isteyenler tarafından başvurular her yıl yeniden yapılır.  

 

5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

5.1. Vakıf Yönetim Kurulu tarafından her yıl 5 asil ve 5 Yedek üyeden oluşan Burs Değerlendirme Komisyonu oluşturulur.

5.2. Burs Değerlendirme Komisyonu Yönetim Kurulu kararı ile göreve başlar.

5.3.  Komisyon üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

5.4. Komisyon, yapılan başvuruları bu yönerge ve burs duyurusu hükümlerine göre değerlendirerek Değerlendirme Formunu (EK:2) doldurur.

5.5. Değerlendirme sonunda en yüksek puan alan öğrenciden başlayarak puanlama sırasına göre burs verilecek öğrencilerin sırasını tespit eder,

5.6. Belgelerin ve bilgilerin doğruluğunu araştırır. Sonuçları Karar tutanağına yazar ve puan sıralama Listesini (EK: 3) Vakıf Yönetim Kuruluna sunar.

5.7. Yönetim kurulunun kararından sonra, burs verilmesi uygun görülenlere SMS yolu ile Burs Değerlendirme Komisyonu tarafından bildirimde bulunulur.

5.8. Bursların verilişini ve işleyişini Burs Değerlendirme Komisyonu takip eder.

5.9. Burs yardımlarının tespiti ve dağıtımından komisyon yetkilidir.

5.10. Komisyon salt çoğunlukla toplanır. Aldığı kararları bir karar defterine yazarak imza altına alır.

5.11. Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan asil üyelerin yerine sırasıyla yedek üye çağırılır.

5.12. Yeni komisyon oluşturulup, göreve başlayıncaya kadar mevcut komisyon görevine devam eder.


6. SIRALAMA ESASLARI:

6.1. Müracaatını eksiksiz yapanlar 7. Maddedeki puanlama esaslarına göre değerlendirmeye tabi tutulurlar.

6.2. En yüksek puanı olandan başlayarak sıralama listesi oluşturulur.


7.   PUANLAMA ESASLARI:

7.1.   Ailenin Ekonomik Durumuna Göre:

                        a. Kendi evi olmayanlar için                                                             :   5 Puan

                        b. Hiç Geliri olmayanlar için                                                             : 10 Puan

                        c. Kendinden Başka okuyan her kardeş için                                      :   5 Puan

                        d. Ailede yıllık kişi başına düşen gelir asgari ücretin altında ise           : 10 Puan

                        e. Ailede yıllık kişi başına düşen gelir asgari ücretin 2 katına kadar ise :   5 Puan

                        f. Babası veya annesinden biri ölü ya da ayrı ise                                :   5 Puan

                        g. Babası veya annesinden her ikisi de ölü ya da ayrı ise                  :  10 Puan

                        h. Öğrencinin bedensel engeli için                                                     :   5 Puan


8. BURS GELİRLERİ:

Burs gelirleri hayırsever iş insanı hemşerilerimizden gönüllü kişilerden bağış yolu ile ve Vakıf gelirlerinden oluşturulacak fonlardan sağlanır.


9. YÜRÜRLÜK:

Bu Yönerge hükümleri Vakıf Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer.

BURS FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ